• Начало »
 • Общи условия за ползване на ваучери
Общи условия за ползване на ваучери

Уайнтурс България ООД предлага

 

Подаръчни ваучери за определена туристическа услуга:

- необходимо е да бъде направен избор на вида услуга: винен уикенд, гурме вечеря, дегустация, винен тур и др.

*Валидността на ваучера за групов организиран винен тур е обвързана с конкретните дати на пътуването

*Валидността на ваучера за винена дегустация, гурме вечеря, винен уикенд не е обвързана с конкретни дати, но зависи от възможностите на обектите, за които се отнася.

 

Подаръчни ваучери на определена стойност:

-посочва се и се заплаща конкретна сума

*Всички ваучери, закупени в периода 01.03.2022 - 01.06.2023 са с валидност от 6 месеца от датата на издаване, както е записано на самият ваучер. Ваучери за туристически услуги, закупени след 01.06.2023 са с валидност 1 година!

Услугите, за които може да се ползва, следва да са от предлаганите от Уайнтурс България ООД към момента на използването на ваучера.

При по-малка стойност на услугата от сумата по ваучер, разлика не се възстановява. При по-голяма стойност на услугата, приносителят на ваучера следва да доплати разликата.

Туристическата агенция не носи отговорност за промяна на цените на туристическите услуги, предлагани от хотелитe и винарските изби, настъпили в рамките на валидността на ваучера. В случай на увеличение на цените, разликата се доплаща от ползвателя на ваучера или му се предоставя възможност да избере друга услуга за същата стойност, освен в случаите на услуги, предлагани от Uva Nestum. 

Условията, при които се закупува ваучерът:

Подаръчният ваучер, издаден от Уайнтурс България ООД е документ, удостоверяващ правото на приносителя му да ползва избраната туристическа услуга или туристическа услуга за определената стойност, предоставяни от Уайнтурс България ООД, към момента на закупуване на услугата / услугите.  След направена резервация, в зависимост от услугата или туристическия пакет, преносителят получава резервационна бланка или ваучер от туроператор, който удостоверява правото на ползване на притежателя на услугата за конкретна дата.

Подаръчен ваучер, издаден от Уайнтурс България ООД, е документ, който удостоверява, че е извършено авансово плащане на стока или услуга, за който документът е издаден. Той не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност.

Услугите могат да бъдат:

- винени дегустации

- винен уикенд във винарски комплекс

- винен тур, организиран от туроператор партньор

- гурме вечеря

- билети за винено събитие

 

Условия за ползване на ваучера:

- Ваучерът се ползва еднократно.

- Титулярът посочен във ваучера може да бъде сменен само при извънредни обстоятелства и в случай, че резервираната услуга го позволява. 

- Приносителят на ваучер е титуляр, в случай, че не е посочен конкретен такъв на самия ваучер. 

- Ваучерът може да се ползва за туристически услуги със специални / промоционални цени при определени условия, валидни към момента на правене на съответната резервация.

- Ваучерът не може да бъде заменян за паричната му равностойност.

- Ваучерът има определна валидност, посочена на самия ваучер, като последната може да бъде променяна и удължена до 3 месеца, в случай че туристическата агенция бъде предварително уведомена за това желание от страна на тируляра. 

- Всеки ваучер, закупен от магазина има уникален код. Нарушена цялост на ваучерът не компрометира използването на ваучера, ако КЛИЕНТА опомене уникалният код, посочен на ваучера. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.shop.winetours.bg

 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Интернет страницата www.winetours.bg наричана по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” се поддържа от УАЙНТУРС БЪЛГАРИЯ ООД , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201602428, със седалище в град Пловдив и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Гълъбец 2 ет. 7. Ап. 19, Email: info@winetours.bg тел: 088 7552408.

 

1.2. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между УАЙНТУРС БЪЛГАРИЯ ООД , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, наричани по-долу КЛИЕНТИ.

 

1.3. Условията за ползване на www.shop.winetours.bg са задължителни за всички КЛИЕНТИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

1.4. Всяко използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН означава, че Вие сте се запознали внимателно с Условията за ползване и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

 

1.5. Условията за ползване могат да бъдат променени по всяко време, едностранно от ДОСТАВЧИКА и по негова преценка. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и са задължителни за всички КЛИЕНТИ.

 

1.6. ДОСТАВЧИКЪТ ще информира КЛИЕНТИТЕ за всяка промяна на Условията за ползване чрез публикуването им на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. КЛИЕНТИТЕ имат задължение да правят справка за промени в Условията за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН при всяко посещение на страницата. В случай че продължите да ползвате ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

 

ДЕФИНИЦИИ/ СЪКРАЩЕНИЕ

2.1. Клиент – всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез пренасочване от друг интернет-сайт и ползва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува или извършва всякакви други действия чрез него.

 

2.2. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние с ДОСТАВЧИКА през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

2.3. Договор – сключения от разстояние договор между ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА за покупко-продажба на стоки през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, неразделна част от който са настоящите Условия за ползване.

 

2.4. Браузър - софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб-навигация (уеб-сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

 

2.5. Интерфейс - комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който КЛИЕНТЪТ комуникира с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по достъпен за него начин.

 

2.6. Злоумишлени действия - действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

2.7. Потребителски профил - обособена част от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съдържаща информация за КЛИЕНТА, изисквана от www.shop.winetours.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от КЛИЕНТА се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА.

 

2.8. Парола - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира КЛИЕНТА, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

 

2.9. Потребителско име е избран от КЛИЕНТА уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с ДОСТАВЧИКА.

 

2.10. Продажна цена - обявената цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

 

2.11. •  ЦОК – Център за обслужване на клиентите на ДОСТАВЧИКА, който предоставя на КЛИЕНТИТЕ информация за извършваната в рамките на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА дейност на тема: Продукти, Магазин, Условия за ползване и актуални Промоции, от понеделник до петък (включително), в часовете посочени на интернет страницата www.shop.winetours.bg и на имейл адрес info@winetours.bg и чрез формуляр за контакти в ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА в раздела „Контакти“.

 

2.12. Работен Ден – всеки един ден от понеделник до петък, от 09:00 – 17:00 ч., с изключение на законоустановените почивни дни.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

3.1. Чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки, както и да извършват следните дейности:

 

3.1.1. Да извършат регистрация и създаване на потребителски профил;

 

3.1.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 

3.1.3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

 

3.1.4. Да сключват договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 

3.1.5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.

 

3.2. КЛИЕНТЪТ може да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки свободно или чрез създаден потребителски профил. При покупка чрез потребителския си профил КЛИЕНТЪТ следва да въведе избраните от него потребителско име и парола за отдалечен достъп.

 

3.3. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.

 

3.4. При извършване на регистрацията КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна КЛИЕНТЪТ е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в потребителския си профил.

 

3.5. В случай че за регистрация на КЛИЕНТА се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на КЛИЕНТА в съответната социална или друга мрежа.

 

3.6. Потребителското име, с което КЛИЕНТЪТ се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ДОСТАВЧИКЪТ не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

 

3.7. Не трябва неправомерно да използвате този уебсайт чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали. КЛИЕНТИТЕ нямат право да правят опити за осъществяване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървър, на който е разположен сайта или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. КЛИЕНТИТЕ се задължават да не нападат този уебсайт чрез каквато и да е атака за отказ на услуга или атака за разпределен отказ на услуга. ДОСТАВЧИКЪТ ще докладва всяко неспазване на настоящите Условия за ползване на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя. Също така в случай на неспазване на тази клауза, разрешението за използване на този уебсайт се прекратява незабавно. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на КЛИЕНТА, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на този уебсайт или изтеглянето на съдържание от него или тези, към които този сайт ви пренасочва.

 

3.8. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че характеристиките или цените на стоките, предлагани чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ДОСТАВЧИКЪТ предварително се извинява на своите Клиенти.

 

3.9. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да предостави на КЛИЕНТИТЕ най-подходящата и важна информация за стоките, но е възможно информацията за някои продукти да бъде непълна.

 

3.10. Всички стоки се продават до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

3.11. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН може да съдържа линкове към други сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

3.12. ДОСТАВЧИКЪТ полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображенията на стоките имат илюстративен, насочващ характер, съответно доставените стоки могат да се различават от изображенията.

 

ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя следните възможности за поръчка на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН:

 

4.1.1. в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 

4.1.2 чрез контакт с ЦОК:

 

4.1.3. по телефона;

 

4.1.4. чрез електронната поща;

 

4.1.5. чрез програми и софтуер от вида онлайн чат линия на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

4.2. В процеса на развитие на предоставяните услуги, ДОСТАВЧИКЪТ може да въведе нови, следващи начини за подаване на поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация или да ограничи настоящите.

 

4.3 Поръчката е ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществява чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки. Необходимо е КЛИЕНТЪТ да следва стъпките, указани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

 

4.4. Стоките, добавени в количката, могат да бъдат купени, ако са налични. Добавянето на стоки в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на стоките за съответния КЛИЕНТ.

 

4.5. С изпращането на поръчката КЛИЕНТЪТ разрешава на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

 

4.6. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да изпълни направената от КЛИЕНТА поръчка, за което следва да уведоми последния. Отказването на поръчката съгласно предходното изречение не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение. Основание за отказа на ДОСТАВЧИКА могат да бъдат следните неизчерпателно изброени обстоятелства:

 

4.6.1. неприемане от страна на банката-издател на КЛИЕНТА на транзакцията при онлайн плащане;

 

4.6.2. осъществяване на паричната трансакция, при която средствата не са постъпили сметка на ДОСТАВЧИКА при он-лайн плащания;

 

4.6.3. предоставените от КЛИЕНТА данни са непълни и/или грешни.

 

ПЛАЩАНЕ

5.1. Цените на стоките, обявени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български левове. Цените са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

 

5.2. Заплащането на цената на ДОСТАВЧИКА е необходимо условие за прехвърляне на собствеността на стоките.

 

5.3. ДОСТАВЧИКЪТ предлага следните начини за плащане:

 

–    Наложен платеж (в брой при доставка);

 

–    Банков превод;

 • Плащане с дебитна или кредитна карта

 

5.4. Обявените начини на плащане могат да бъдат ограничени от ДОСТАВЧИКА по всяко време.

 

5.5. КЛИЕНТЪТ избира начина на плащане чрез натискане на съответния бутон в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН след като е приключил поръчката.

 

5.6. Плащането с наложен платеж се осъществява в български левове, директно на куриера/ пощенския оператор при получаване на стоките. Отказът от получаване на стоките, е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба. Клиентът също така може в указания за получаване срок да анулира поръчката, без последствия, което не нарушава правото му на отказ от договора.

 

5.7. Плащането по банков път се осъществява в срок до 1 (един) работен ден от завършване на поръчката по следната банкова сметка на доставчика:

Титуляр: УАЙНТУРС БЪЛГАРИЯ ООД

Валута: BGN

IBAN номер: BG03PRCB92301051442801

Банка: ПроКредит Банк

BIC PRCBBGSF

 

 

В основанието за плащане задължително се посочват имената на клиента, направил поръчката и номера на съответната поръчка.

 

ДОСТАВКА

6.1.  (В сила от 01.02.19 г.) Доставката на продукти от сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН до КЛИЕНТ се изчислява по тарифа на Еконт.

 

6.2. Доставката на продукти е възможна само на територията на Република България.

 

6.3. КЛИЕНТЪТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или упълномощено от него лице (куриер/ пощенски оператор) и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

6.4. Срокът на доставка зависи от наличността на избраните стоки. Доставката се извършва в рамките на 1 до 7 работни дни. Точното време на доставка за всеки продукт се посочва при съответния продукт на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Допълнителна информация за доставката е достъпна в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНАТА ПОРЪЧКА

7.1. КЛИЕНТЪТ/ КУПУВАЧЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

 

7.2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 

за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на КЛИЕНТА и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДОСТАВЧИКА;

за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

за доставка на стоки, изработени по поръчка на КЛИЕНТА или съобразно неговите индивидуални изисквания;

за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА;

сключени по време на публичен търг, както и в други предвидени в закона случаи.

7.3. Когато КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, платени от КЛИЕНТА, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на КЛИЕНТА да се откаже от договора. Всички разходи за връщането на стоките са за сметка на КЛИЕНТА, освен ако на страницата на ЕЛЕКРОННИЯ МАГАЗИН в раздел „Връщане и замяна“ не е посочено друго.

 

7.4. КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие платените суми да му бъдат възстановени по банков път.

 

7.5. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато КЛИЕНТЪТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

 

7.6. При договор за продажба, когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на КЛИЕНТА, докато не получи стоките или докато КЛИЕНТЪТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

10.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

11.1. Договорът между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА се прекратява в следните случаи:

 

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

в случай на упражняване на право на отказ по реда на Закона за защита на потребителите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

 

12.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Условия, се прилагат законите на Република България.

 

12.3. Надзорни органи:

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,

 

тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22

 

факс: 02 / 988 42 18

 

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

12.4. Евентуалните спорове, възникнали между ДОСТАВЧИКА и негови КЛИЕНТИ, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно от компетентния съд или от Комисията за защита на потребителите.

 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта на Европейската комисия ОРС.

 

Настоящите Общи условия са приети на 01.09.2019 г. и влизат в сила от същата дата.

 

 ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

Дефиниции на използваните термини:

Резервация – резервация за хотелско настаняване, за самолетен билет, за трансфер и пр. туристически услуги, които могат да бъдат свързани помежду си или резервирани поединично.

Потребител – всяко лице, използващо услугите на УАЙНТУРС БЪЛГАРИЯ ООД според настоящите Условия

Хотел – обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България или в чужбина

Подаръчен ваучер, издаден от Уайнтурс България ООД, е документ, който удостоверява, че е извършено авансово плащане на стока или услуга, за който документът е издаден. Той не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност.

1.Резервации

Резервации е възможно да се направят по телефон или интернет чрез УАЙНТУРС БЪЛГАРИЯ ООД, които имат валиден агентски договор с Туроператора или хотела/винарската изба. Резервацията за организирани туристически пътувания се счита за валидна само след подписване на Договор за туристически пакет /лично или по електронен път съгласно чл.84 от Закона за туризма/ и внасяне на депозит /в брой, по банков път или чрез кредитна /дебитна карта и пр./, чиито размер зависи от вида и изискванията на програмата. Резервация за индивидуални настанявания и дегустации се счита за валидна след внасяне на пълен размер на сумата по банков път и след получаване на резервационна бланка, документ, удостоверяващ правото на получателя да ползва туристическата услуга. 

2.Предварителна информация

Информацията, предоставена в сайта на туристическата агенция се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде открита в други източници (интернет, рекламни брошури, радио-реклами и пр.). Пълната предварителна информация съгласно чл. 82 от Закона за туризма задължително е придружена от Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети.

3.Документи, необходими за пътуването

3.1. Потребителят е длъжен да следи за валидността на личните си документи, с които ще пътува в страната или извън нея, както и да подготви необходимите пълномощни в случай, че няма навършени 18 години и пътува извън страната без придружаването на родителите си. Чужди граждани, пътуващи по програми на Туроператора, са длъжни да се информират предварително от съответните компетентни органи относно режима за пътуването им по съответната програма и страна.

3.2. Туристическата агенция и туроператорът не носят отговорност в случаите, в които бъде отказано напускане на страната на Потребителя  поради изтичане на валидността на личните документи, както и в случаите, когато Потребителят по една или друга причина не може да ги предостави. В случай, че Потребителят е влязъл в страната с някакво превозно средство, то за да я напусне, той е длъжен да остави същото на митнически паркинг, в противен случай може да му бъде отказано напускането на страната, за което Туроператора не носи отговорност.

 

 1. Цени и плащания

4.1.  Цените са пакетни, предварително обявени и валидни към определена дата, като за всяка програма предварително е обявено какво точно е включено и всичко, което не е описано като включено, следва да се счита като невключено. Пакетните цени не включват такса гориво и други променливи компоненти, които се обявяват предварително в информацията, която се предоставя на Потребителя.

4.2. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащането може да бъде с наложен платеж при доставка, с дебитна/кредитна карта онлайн, по банков път по сметката на Уайнтурс България ООД, като Потребителят е длъжен да се увери, че заплатената от него сума е постъпила при Уайнтурс България ООД в изисквания от съответната програма срок.

4.3. Подаръчните ваучери, издаден от Уайнтурс България ООД за неорганизирани пътувания се предплащат на 100%.

4.4. Размерът на депозита при организирани пътувания за конкретна дата може да варира от 30% до 50% от общата сума на пътуването, като за резервации, направени за национални празници, Нова година, Великден и др.  не може да бъде по-малко от 50% от стойността на пътуването, освен ако не е упоменато  друго в Договора за туристически пакет. Депозитът се плаща в момента на сключване на Договора за туристически пакет.

4.5. Окончателното плащане се извършва между 15 и 30 дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго в Договора за туристически пакет. Окончателното плащане за резервации, направени за Нова година, Великден и по време на други национални празници се извършва не по-малко от 30 дни преди датата на пътуването. При сключване на резервация по-малко от 30 дни преди датата на пътуването в тези случаи се заплаща цялата сума при сключване на Договора за туристически пакет.

4.6. Промени в стойността на услугите предлагани на shop.winetours.bg могат да бъдат правени от Уайнтурс България ООД в следните случаи: покачване на стойността на хотелското настаняване от самия хотел, в това число и дегустациите и др. услуги. При настъпила промяна на цената в рамките на валидността на ваучера, клиентът има право да избера друга услуга за същата стойност или да доплати разликата в цената. 

 

 1. Права и задължения на страните:

5.1. Турагентът се задължава:

5.1.1. Да предостави на Потребителя туристическите услуги, които са предмет на Договора за туристически пакет и заплатени от Потребителя.

5.1.3. Да спазва правилата за съхранение на личните данни. Предоставянето им на трети страни се допуска единствено в случаите, когато това е необходимо на партньори, с които Туристическата агенция има договорени взаимоотношения за изпълнение на услугите заявени от Потребителя.

5.1.4. Туристическият агент се задължава да изисква Туроператорът предоставя на Потребителя и възможност за сключване на застраховка „Отказ от пътуване” срещу съответното допълнително заплащане.

5.2. При организирани пътувания турагентът има право да се откаже от Договор за туристически пакет без да носи отговорност в случаите, когато Потребителят не извърши плащанията в срок, указан му в Договора за туристически пакет и настоящите Правила и условия, като плащанията се удостоверяват със съответните платежни документи включително и в случаите, когато Потребителят е извършил плащане на депозит, но не е доплатил на 100% в срок, като в този случай се счита, че Потребителят доброволно се е отказал от пътуването и депозитът му не се възстановява.

5.4. Туристическия агент се задължава да уведоми Потребителя незабавно в случай на направена значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването, като Потребителят се задължава в срок от 3 дни след получаването на уведомлението да приеме или откаже направените промени. В случай, че Потребителят откаже да приеме направените промени, то Туристическият агент му предлага друго пътуване при адекватни условия, а Потребителят има право да се откаже от Договора без да дължи неустойки и обезщетение, а Туристическия агент му възстановява платените от него суми по Договора в рамките на 14 дни от получаването на уведомлението от страна на Потребителя без направените фактически разходи. Промяната на транспортното средство (самолет, автобус и пр.), хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без това да води до промяна в цената не се счита за значителна промяна на Договора.

5.5. Туристическият агент носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет съгласно чл.90 от Закона за туризма.

5.6. Туристическият агент се задължава да окаже съдействие съгласно чл.93 като осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ, както и да предостави допълнителна информация и съдействие относно осъществяването на междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги. В случай, че затруднението на пътуващия е причинено вследствие на негово умишлено действие или бездействие и безотговорност, то Туроператорът ще изисква заплащане на такса за оказаното съдействие, включваща направените фактически разходи за него.

5.7. Потребителят се задължава:

5.7.1. Да си осигури необходимите валидни лични документи за пътуване в страната и чужбина, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна, както и съответните нотариално заверени разрешения за пътуване извън  страната в случай, че пътуващото лице е под 18 години и е непридружавано от двамата родители.

5.7.2. Да заплати в пълен размер и съгласно сроковете, указани в Договора за организирано пътуване и настоящите Правила и условия стойността на заявените туристически услуги.

5.7.3. Да спазва законите на страната, за която пътува.

5.7.4. Да премине съответната профилактика съгласно международните медицински стандарти в случай, че ще пътува в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания.

5.8. Потребителят има право:

5.8.1. Да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор за организирано пътуване на трето лице, което отговаря на изискванията за пътуването в срок до 7 дни преди датата на пътуването. В този случай двамата са солидарно отговорни пред Уайнтурс България ООД за заплащане на общата цена на пътуването, а третото лице декларира, че е съгласно да приеме прехвърлянето и е съгласно изцяло с условията на договора и приложенията към него, както и че е предварително запознат с информацията относно пътуването. Прехвърлянето не може да бъде извършено в случаите, когато контрагентите (превозвачи – авиокомпании, автобусни компании и др.) не позволяват смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице. Разходите, направени във връзка с прехвърлянето на пътуването на трето лице се поемат солидарно от Потребителя по Договора и лицето, на което се прехвърля договора, като те не могат да надвишават фактическите направени разходи за това прехвърляне.

 1. Отговорност на страните:

6.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Уайнтурс България ООД на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира Потребителя за надлежно доказаните вреди.

6.2. Когато отговорността на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ или контрагентите за вреди, причинени на Потребителя от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите е ограничена от международни договори, то отговорността на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ е в рамките на тези ограничения.

6.3. В случай на Over booking /презапълване капацитета на хотела/ от страна на Хотелиера и невъзможност от страна на същият да настани Потребителя в предварително резервирания хотел,  на Потребителя ще бъде предложен алтернативен хотел със същата категория или по-висока, в същия курорт и имащ същите удобства. В този случай ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ не носи отговорност за подобни действия от страна на партньора/хотелиера. В случай, че Потребителя откаже предложената му на място алтернатива, същият няма право да претендира за възстановяване на каквито и да е суми от ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ. Отговорността за претърпени вреди и пропуснати ползи при отказ за настаняване от страна на Потребителя са за сметка на Потребителя.

6.4. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ е длъжен да уведоми Потребителя относно изискванията за минимален брой туристи и краен срок за набирането им по съответната програма, като има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или отмяната се дължи на непреодолима сила. В този случай Уайнтурс България ООД не носи отговорност за неизпълнение на Договора, като връща на Потребителя заплатените от него суми без направените фактически разходи (за платени застраховки, глоби за върнати билети, визови такси и пр.), като тези разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. Сроковете за уведомяване на Потребителя относно набирането на минимален брой туристи не могат да бъдат по-кратки от:

- 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

- 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

- 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или

6.5. Туристическият агент не носи отговорност по неизпълнението или неточното изпълнение на настоящия договор в случаите, когато:

- причините се дължат на Потребителя, включително правонарушения или други при неспазване на законите на дадена страна, връщане от Граничните власти, което е провокирано от виновно поведение на Потребителя

- има налице действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора

- ако Потребителят по своя вина закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнението на Договора за организирано пътуване.

- форсмажорни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени или избегнати от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

 1. Анулационни срокове

В случай на отказ от пътуване и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, то Туристическият агент удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в офертата за настаняване / дегустация или договора за туристически пакет:

7.1. До 60 или повече дни преди пътуването – без неустойки, ако такива не се дължат по анулирани самолетни, фериботни, автобусни билети или други такси. В случай, че такива се дължат за издадени вече самолетни, фериботни, автобусни и пр. билети или визи и др., които са част от стойността на пътуването, то се прилагат тарифите и правилата и условията за анулации на съответния доставчик (авиокомпания, фериботна компания, Посолство и пр.)

7.2. между 59 и 30 дни преди датата на пътуването – 30% от общата стойност на пътуването

7.3. между 29 и 15 дни преди датата на пътуването – 50% от общата сума на пътуването.

7.4. по-малко от 15 дни преди дата на пътуването – 100 % от общата сума на пътуването.

7.5. При анулация на пътувания за Нова година, Великден или други национални празници неустойка не се дължи до 24 часа от момента на записването. След 24 часа от момента на записването за съответното пътуване до 30 дни преди датата на пътуването неустойката е в размер на 50% от стойността на пътуването. При по-малко от 30 дни преди датата на пътуването се дължи 100% неустойка.

 1. Спорове и рекламации

8.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор се решават с взаимното съгласие на страните. В случай, че не може да бъде постигнато съгласие, то споровете се отнасят за разрешаване към съответния компетентен български съд.

8.2. В случай, че по време на пътуването Потребителят установи факти по неизпълнението или неточното/непълното изпълнение на условията по настоящия Договор, то той се задължава незабавно и единствено в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на място и Туристическия агент с оглед своевременно предприемане на съответните мерки, които да удовлетворят и двете страни.

8.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туристическия агент в писмен вид в срок до 14 дни от завръщането по електронен път. В този случай Потребителят е длъжен да предостави протокол-рекламация, подписан от страна на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта, предоставил туристическата услуга и от самия него. Без наличието на такъв протокол-рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да било претенции към Туристическия агент. След предявяването на рекламацията Туристическият агент е длъжен да уведоми Потребителя за своето становище до 30 дни от депозирането й заедно с протокола.

8.4. В случаите, когато Потребителят сам прекрати пътуването по време на времетраенето му или пътуването бъде прекратено преждевременно по вина на Потребителя (непристойно поведение, неспазване на местни закони или др.), то той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да било суми и сам урежда завръщането си до началната точка на пътуването си.

 1. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин и има навършени 18 години.
 2. Лични данни

Туристическият агент има нужда от личните данни на Потребителя (като ЕГН, адрес, имена, телефон, имейл и други), за да е в състояние да извърши услугите, свързани с пътуването на Потребителя. Всички лични данни се събират, съхраняват и използват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителят потвърждава че неговите лични данни могат да бъдат предавани на трети лица във връзка с направената от него резервация (като застрахователни компании, авиокомпании, хотели и други).

 1. Съгласен/на съм УАЙНТУРС БЪЛГАРИЯ ООД да съхранява и обработва личните ми данни /имена, паспортни данни, ЕГН, имейл, телефон/ въз основа на чл. 82 ал. 2 от Закона за Туризма и чл. 4 ал. 1, т.2 и т.3 от Закона за защита на личните данни.

Запознат/а съм с:

 • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
 • доброволния характер на предоставянето на данните;
 • правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни

 

ТУРАГЕНТ: УАЙНТУРС БЪЛГАРИЯ ООД                          ПОТРЕБИТЕЛ: